اورژانس

اورژانس بیمارستان میلاد دارای نیروهای جوان و در عین حال مجرب که در بخش اورژانس مشغول خدمات رسانی به عموم بیماران می باشند.

این بخش متشکل از 15 تخت شامل 8 تخت ، تحت نظر یک تخت ایزوله،4 تخت تزریقات و یک تخت CPR و یک تخت جراحی سرپایی می باشد. ورودی بخش شامل تریاژ می باشد که بلافاصله پس از ورود بیماران سطح بندی می شوند و با توجه به وضعیت بیمار به اورژانس یا درمانگاه هدایت می شوند اتاق CPR اورژانس به دستگاههای پیشرفته از جمله اتوپالس (لوکاس) مجهز می باشد که در احیاء موفق بیماران نقش بسزایی را ایفاد می نماید.