بخش NICU

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان میلاد اهواز با بهره گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته و مدرن خدمات ذیل را به نوزادن نارس ارائه می دهد

مقابله با سندروم تنفسی ROS

مقابله با عفونت sepsis

خدمات این بخش شامل درمان نوزادان پر خطر می باشد و بیمارستان دارای 9 کات فعال که 9 عدد دستگاه ونتیلاتور فعال و 6 عدد دستگاه کمک تنفسی با تهویه با فشار مثبت می باشد و دارای 11 عدد اکلوباتور فعال جهت بستری نوزادان در قسمت نوزادان می باشد و CPAP و 2 عدد دستگاه فوتوبال مکعبی می باشد .INTENSIVE همچنین دارای 4 دستگاه فوتو تراپی که 2 عدد دستگاه خوابگاه مادران به صورت مجهز و نزدیک بخش جهت اقامت مادران نوزادان پر خطر که به مدت طولانی در بخش بستری می باشند موجود است پزشک آنکال و مقیم به صورت 24 ساعته در بخش بیمارستان اقامت دارند.

- امکانات هتلینگ مطلوب جهت رفاه حال بیماران وهمراهان

- دارا بودن پزشکان متخصص بنام ومجرب

- دارا بودن کارکنان درمانی و غیردرمانی مجرب وهمگن با بیمار و به تعداد کافی

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- دارا بودن انبارک دارویی کامل و به روز

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران