بخش زایشگاه

زایشگاه بیمارستان میلاد اهواز همواره نقش بسزایی در زایمان طبیعی مادران باردار را ایفاد می نماید

زایشگاه بیمارستان میلاد دارای 13 تخت فعال شامل 3 اتاق ایزوله 2 اتاق تحت نظر و لیبر واتاق پست پارتوم واورژانس مامایی می باشد

ارائه خدمات مامایی شامل : انجام خدمات اورژانس مامایی NST انجام تریاژ و ادمیت مادران جهت زایمان و خدمات تحت نظر اختصاص یک اتاق به هر مادر باردار از بدو بستری تا 2 ساعت پس از زایمان ارائه خدمات زایمان فیزیولوژِک

- دارا بودن پزشکان متخصص بنام ومجرب

- دارا بودن کارکنان درمانی و غیردرمانی مجرب وهمگن با بیمار و به تعداد کافی

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارشناس تغذیه جهت انجام مشاوره تغذیه بیماران طبق دستور پزشک معالج

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- بازرسی مستمر کارشناس بهداشت محیط از بخش جهت کنترل عفونت و حفظ ایمنی بیماران ,همراهان و کارکنان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- سرو به موقع غذای بیماران طبق آمار بخش ورژیم غذایی بیمار توسط کارکنان آشپزخانه

- دارا بودن کلینیک های تخصصی فعال جهت انجام مشاوره بیماران طبق دستورپزشکان معالج

- برنامه ساعت ملاقات بیماران در تمام روزهای هفته

- مجاوربودن با بخش مراقبتهای ویژه قلب (CCU) وسهولت در انتقال سریع بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند