پیام مدیرعامل

از اینکه بیمارستان میلاد سلامت اهواز(امیرکبیر)را جهت درمان خود برگزیده اید،

نهایت تشکر و امتنان را دارم. رسالت ما تلاش جهت بهبودی شماست.