پیام مدیرعامل


جناب آقای دکتر یزدان پناه ریاست بیمارستان میلاد اهواز

از اینکه بیمارستان میلاد سلامت اهواز(امیرکبیر)را جهت درمان خود برگزیده اید نهایت تشکر و امتنان را دارم. رسالت ما تلاش جهت بهبودی شماست.