مناقصه و مزایدات

مناقصه و مزایده های در دست اقدام

بیمه مازاد درمان گروهی انجام پرسنل بیمارستان میلاد اهواز

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز ( بیمارستان میلاد اهواز ) در نظر دارد مناقصه بیمه مازاد درمان گروهی انجام پرسنل بیمارستان میلاد اهواز را از طریق سامانه دولت الکترونیک دولت (ستاد)به شماره مناقصه 2002092948000003 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار و ثبت مناقصه در سامانه تاریخ 11/04/1402 می باشد.

مناقصه انجام ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان میلاد اهواز

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز ( بیمارستان میلاد اهواز ) در نظر دارد مناقصه انجام ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان میلاد اهواز را از طریق سامانه دولت الکترونیک دولت (ستاد)به شماره مناقصه 2002092948000002 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار و ثبت مناقصه در سامانه تاریخ ثبت مزایده در سامانه تاریخ 03/04/1402 می باشد

نمایش فایل ضمیمه

مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی بیمارستان میلاد اهواز

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز ( بیمارستان میلاد اهواز ) در نظر دارد مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی بیمارستان میلاد اهواز را از طریق سامانه دولت الکترونیک دولت (ستاد)به شماره نیاز 2001092948000001 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار و ثبت مناقصه در سامانه تاریخ ثبت مزایده در سامانه تاریخ 09/05/1401 می باشد.

نمایش فایل ضمیمه

واگذاری کلینیک دندانپزشکی

موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز ( بیمارستان میلاد اهواز ) در نظر دارد مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی بیمارستان میلاد اهواز را از طریق سامانه دولت الکترونیک دولت (ستاد)به شماره نیاز 5001092948000002 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار و ثبت مزایده در سامانه تاریخ 04/02/1401 می باشد.

واگذاری بوفه بیمارستان

با عنایت به صورتجلسه شماره 0049/ک م /1400 مورخ 25/10/1400 کمیسیون معاملات بیمارستان ، بوفه بیمارستان میلاد اهواز را با شرايط ذيل به اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا خواهشمند است قبل از تكميل فرم پيشنهاد قيمت، به شرايط بیمارستان درمزایده توجه و سپس نسبت به تكميل و امضاء تمامی صفحات ارائه شده آن اقدام فرمائيد.

دانلود فایل ضمیمه

واگذاری انجام خدمات نیروی انتظامی بیمارستان

با عنایت به صورتجلسه شماره 0049/ک م /1400 مورخ 25/10/1400 کمیسیون معاملات بیمارستان ، انجام خدمات نیروی انتظامی بیمارستان میلاد اهواز را با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا خواهشمند است قبل از تكميل فرم پيشنهاد قيمت، به شرايط بیمارستان دراستعلام بهاء توجه و سپس نسبت به تكميل و امضاء تمامی صفحات ارائه شده آن اقدام فرمائيد.

دانلود فایل ضمیمه

واگذاری غرفه عینک فروشی

با عنایت به صورتجلسه شماره 0049/ک م /1400 مورخ 25/10/1400 کمیسیون معاملات بیمارستان در نظر دارد، غرفه عینک فروشی ( طبی/غیر طبی )بیمارستان میلاد اهواز را با شرايط ذيل به اشخاص حقیقی یا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

نمایش فایل ضمیمه