کلینیک اطفال

كودكان از تمام گروههاي سني بيشتر نيازمند توجه و مراقبت هستند و در اين ميان بهداشت، پيشگيري از بروز بيماريها، درمان و در برخي موارد بازتواني در كوتاهترين زمان و به بهترين شيوه لازم است. بیمارستان میلاد اهواز، متشكل از پزشكان متعهد و متخصص با رويكرد ارائه خدمات متمايز و ويژه به فرزندان شما با رويكرد سه گانه پيشگيري، درمان و بازتوانی در سطوح تخصصي و فوق تخصصي و همچنین اميدوار است در آينده نزديك امكان خدمت رسانی در سطوح كاملتري را داشته باشد

>